Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door voordat je jouw persoonlijke ByDeHand account gaat gebruiken. Door je te registreren en aan te melden ga je akkoord met de Voorwaarden en geef je aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarde(n) kun je geen gebruik maken van je eigen ByDeHand account.

Wat ByDeHand is en wat je er mee kan

In het kort: ByDeHand is een applicatie die jou verschillende handige functionaliteiten biedt voor het bewaren, organiseren en beheren van jouw administratieve en financiële zaken.

Wat ByDeHand is

ByDeHand is een onafhankelijke en veilige website, platform en applicatie waarmee je jouw eigen financiële omgeving kunt inrichten, beheren en organiseren.
Je kunt zelf bepalen welke gegevens je bewaart, welke gegevens je laat analyseren, welke je deelt en in welke mate ByDeHand jou mag helpen met het up-to-date houden van jou financiële informatie en documenten.

 

Welke functies ByDeHand heeft

ByDeHand voorziet jou na registratie van de volgende functies:
1.     Het openen en beheren van een persoonlijk account waarin desgewenst ook andere leden van jou (financiële) huishouding kunnen worden ondergebracht.

2.     Het gestructureerd bewaren en terugvinden van voor jou relevante gegevens, documenten en contacten. Je kunt jouw gegevens opslaan in handige dossiers en eenvoudig terugvinden in slimme overzichten als de bibliotheek en het dashboard. Jouw gegevens zijn altijd en overal te raadplegen via je browser of de app.
3.     Het bieden van ondersteuning bij zaken die je moet regelen middels checklists, een agenda-functie, email- en sms-herinneringen, tips en alerts.
4.     Het bieden van een financieel overzicht waarin jouw uitgaven en inkomsten kunnen worden opgenomen en tools, tips en analyses die jou helpen bij de monitoring, besluitvorming en besparing van jouw uitgaven en inkomsten.
5.     Het beheren van jouw eigen @ByDeHand.com e-mailadres, dat je kunt gebruiken om al jouw financiële e-mail direct naar je ByDeHand account te laten sturen.

Wat een abonnement bij ByDeHand betekent

In het kort: voor het gebruik van ByDeHand moet je betalen. We incasseren maandelijks de abonnementskosten. Je kunt op ieder gewenst moment opzeggen. 

Abonnementen

  1. Voor het gebruik van ByDeHand sluit de gebruiker een abonnement af.
  2. De kosten van het abonnement worden maandelijks via automatische incasso voldaan. Hiervoor machtigt de gebruiker ByDeHand tijdens de registratie.
  3. ByDeHand mag de kosten van het abonnement wijzigingen. De gebruiker zal hierover geïnformeerd worden.
  4. ByDeHand kan voor bepaalde doelgroepen of specifieke gebruikers kortingen of afwijkende condities aanbieden.

Geldigheid en opzeggen

  1. Het abonnement bij ByDeHand geldt voor onbepaalde tijd.
  2. Een gebruiker kan zijn abonnement bij ByDeHand op ieder moment opzeggen op de account-pagina. De maandelijkse betaling wordt vanaf dat moment stopgezet.
  3. ByDeHand kan het abonnement van een gebruiker opzeggen in geval de gebruiker de verschuldigde betaling niet nakomt, of handelt in strijd met deze voorwaarden.

Hoe wij en jij zelf met jouw gegevens omgaan

In het kort: Jij bepaalt zelf welke gegevens jij bewaart op ByDeHand en met wie je deze deelt. ByDeHand zal deze gegevens nooit aan andere partijen ter beschikking stellen. ByDeHand heeft uitgebreide beveiligingsmaatregelen getroffen en staat geregistreerd bij de autoriteit persoonsgegevens.

Jouw gegevens en jouw gedrag

Jouw persoonlijke informatie en bestanden zijn enkel toegankelijk voor jezelf. Je beslist zelf welke gegevens je vastlegt en of je jouw eigen gegevens aan andere partijen ter beschikking stelt voor een bepaald doel. Als je als gebruiker van je eigen ByDeHand account besluit jouw gegevens via de van ByDeHand afgenomen middelen aan derden te verstrekken, dan is ByDeHand op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met de gegevens omgaat.

Hoe ByDeHand met jouw gegevens omgaat

ByDeHand zal met het oog op bovengenoemde functies en doeleinden je persoonsgegevens nooit aan andere partijen ter beschikking stellen. ByDeHand verzorgt, verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens waaronder je NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), e-mailadres en telefoonnummer alleen en uitsluitend voor het leveren van je eigen ByDeHand account en de daarbij behorende functies en communicatie.

 

ByDeHand houdt algemene informatie bij op haar website en haar platform / applicatie, zoals onder meer hoe de site en applicaties gebruikt worden. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van ByDeHand te verbeteren, zodat ByDeHand haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Deze gegevens zijn volledig anoniem.

 

Meer weten over hoe we opgaan met privacy? Klik dan hier!

Beveiligingsmaatregelen

ByDeHand neemt beveiligingsmaatregelen en hanteert uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om verlies van jouw persoonlijke gegevens te voorkomen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens. ByDeHand kan voor de uitvoering van sommige werkzaamheden derden inschakelen. ByDeHand ziet er te allen tijde op toe dat voor deze derden dezelfde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, privacy en geheimhouding gelden als ware het ByDeHand zelf.

 

Aanmelding bij Autoriteit Persoonsgegevens

De verwerking van jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer en gegevens over de afgenomen diensten en verkeersgegevens) is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag door ByDeHand B.V. de verantwoordelijke voor je persoonsgegevens, onder nummer 1649020 .  Wil je meer weten over de Wet Bescherming Persoonsgegevens, bezoek dan de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat wij van je verwachten

In het kort: als gebruiker dien jij je netjes te gedragen. Dus je doet niets in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden en breed maatschappelijk gedragen fatsoensnormen.

Gedrag

Je dient je als gebruiker van je ByDeHand account in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldige gebruiker mag worden verwacht.

Wat je niet mag doen

Het is onder meer niet toegestaan om ByDeHand te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden en breed maatschappelijk gedragen fatsoensnormen. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1.     Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van ByDeHand en/of derden;
2.     Het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
3.     Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
4.     Het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van ByDeHand en inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Misbruik van onze software

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ByDeHand de onder haar Voorwaarden beschikbaar gestelde software inclusief de bijbehorende grafische uitingen te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren dan wel anderen hiertoe in de gelegenheid te stellen. Als je je niet houdt aan dit toegestane gebruik, behoudt ByDeHand zich het recht voor om jouw account te beëindigen en de schade die ontstaat uit dit niet toegestane gebruik op jou of je wettelijke vertegenwoordigers te verhalen.

Eigendom van de programmatuur

In het kort: Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot ByDeHand berusten bij ByDeHand. Jij mag hier geen misbruik van maken.

Rechten van intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot ByDeHand berusten bij ByDeHand.
Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met ByDeHand in het algemeen, met ByDeHand websites en/of met ByDeHand software, inclusief grafisch vormgeving, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van ByDeHand.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van ByDeHand, behoudt ByDeHand zich het recht voor om de hierdoor geleden schade op jou of je wettelijke vertegenwoordigers te verhalen.

 

ByDeHand behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van ByDeHand ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid van ByDeHand

In het kort: ByDeHand is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van het gebruik van ByDeHand tenzij er opzet is of grove schuld.

Aansprakelijkheid

ByDeHand is niet aansprakelijk voor de inhoud van jouw persoonlijke ByDeHand account in het ByDeHand Platform. ByDeHand is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat in je eigen ByDeHand account of op de websites van ByDeHand beschikbaar is.

ByDeHand is niet aansprakelijk voor diensten en/of informatie van derden, die jou op enigerlei wijze via je ByDeHand account of websites van ByDeHand worden getoond.

ByDeHand is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met je ByDeHand account of de website van ByDeHand, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/ apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ByDeHand.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij je aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. ByDeHand is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan je eigen ByDeHand account.

Je vrijwaart ByDeHand voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van jouw ByDeHand account.

Wijzigingen in de voorwaarden

In het kort: ByDeHand mag deze voorwaarden wijzigen. Je wordt hierover geïnformeerd.

Wijzigingen door ByDeHand

ByDeHand behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden.

Wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden worden op de website van ByDeHand gepubliceerd. Bezitters van een ByDeHand account ontvangen in dat geval een melding of een e-mail.

Nietigheid

Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of nietig verklaard, dan blijf je aan het overblijvende gedeelte gebonden. ByDeHand zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Geldigheid van deze voorwaarden

In het kort: op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Nederlands recht

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen ByDeHand en derden naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Als je nog vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact op met:

ByDeHand B.V.
Nachtwachtlaan 20, 5e verdieping
1058 EA Amsterdam

of mail ons op Info@ByDeHand.com

ByDeHand Algemene Voorwaarden voor Gebruik, versie 2.0
Laatst gecontroleerd en goedgekeurd op 24/04/2018.

Top